Ar┼čivden Nas─▒l Yararlan─▒l─▒r

Ar┼čivden Nas─▒l Yararlan─▒l─▒r?

AR┼×─░VDEN YARARLANMA

K─▒z─▒lay Ar┼čivinden yararlanmak için a┼ča─č─▒daki ba┼čvuru formu ve belge talep formunu doldurulup, nüfus cüzdan─▒ fotokopisi ile birlikte “Türk K─▒z─▒lay─▒ Ar┼čiv Yönetimi Bölümü Türk K─▒z─▒lay─▒ Caddesi. No:6 Etimesgut – ANKARA” adresine gönderilmesi gerekmektedir. Müracaatlar s─▒ras─▒na göre de─čerlendirmekte olup, en k─▒sa sürede ara┼čt─▒rma talebinde bulunan ki┼čiye bilgi verilmektedir.

TÜRK KIZILAYI AR┼×─░V─░’NDE
ARA┼×TIRMA VE ─░NCELEME YAPMAK ─░STEYEN GERÇEK VEYA TÜZEL K─░┼×─░LER─░N TÂB─░ OLACAKLARI ESASLAR


Amaç

Madde 1- Bu Esaslar─▒n amac─▒, Türkiye K─▒z─▒lay Derne─či Genel Müdürlü─čü Ar┼čivi ‘nde ara┼čt─▒rma, inceleme yapmak ve örnek almak isteyen gerçek ve tüzel ki┼čilerin tâbi olacaklar─▒ usul ve esaslar─▒ tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Esaslar, tasnif edilmi┼č ve son i┼člem tarihi üzerinden en az otuz y─▒l geçmi┼č ar┼čiv malzemesi üzerinde gerçek veya tüzel ki┼čiler taraf─▒ndan yap─▒lacak ara┼čt─▒rma ve inceleme faaliyetlerine ili┼čkin usul ve esaslar─▒ kapsar.

Müracaat ┼×ekli

Madde 3- Türkiye K─▒z─▒lay Derne─či Genel Müdürlü─čü Ar┼čivi’nde ara┼čt─▒rma ve inceleme yapmak isteyen gerçek veya tüzel ki┼čiler veya bunlar─▒n vekilleri, “ Türkiye K─▒z─▒lay Derne─či Genel Müdürlü─čü Ar┼čivi ‘nde Ara┼čt─▒rma Talebinde Bulunanlar ─░çin Müracaat Formu ve Taahhütname”yi doldurmak suretiyle bir adet foto─čraf ve nüfus cüzdan─▒ (yabanc─▒lar için pasaport ve kimlik) örne─čiyle, vekil ise vekâletname ile birlikte do─črudan Türkiye K─▒z─▒lay Derne─či Genel Müdürlü─čü Ar┼čivi‘ne bizzat veya posta ile müracaatta bulunurlar.
Vekilleri vas─▒tas─▒yla ara┼čt─▒rma ve inceleme yapmak isteyen Türk veya yabanc─▒ uyruklu gerçek veya tüzel ki┼čilerin önceden müracaatlar─▒n─▒n olmas─▒ gerekmektedir.

Müracaatlar─▒n ─░┼čleme Konulmas─▒ ve Cevapland─▒rma Süresi

Madde 4- Türkiye K─▒z─▒lay Derne─či Genel Müdürlü─čü Ar┼čivi ‘nde yap─▒lacak her türlü ara┼čt─▒rma, inceleme ve örnek alma talepleri bu Genel Müdürlükçe, i┼čleme konulur ve en geç iki i┼č günü içerisinde sonuçland─▒r─▒l─▒r.

Türkiye K─▒z─▒lay Derne─či Genel Müdürlü─čü; bu Esaslarda öngörülen hükümleri de göz önünde bulundurmak suretiyle, ara┼čt─▒rma ve inceleme taleplerini aynen veya s─▒n─▒rland─▒rmak suretiyle kabul veya reddedebilirler.

Müracaatlar─▒n Reddini Gerektiren Durumlar

Madde 5- Ara┼čt─▒rmac─▒lar─▒n;


a) Tasnifi tamamlanmam─▒┼č ve en son i┼člem tarihi üzerinden otuz y─▒l geçmemi┼č ar┼čiv malzemesi ile yararlan─▒lamayacak derecede hasara u─čram─▒┼č ar┼čiv belgesi üzerinde,

b) Ara┼čt─▒rma ve inceleme talebinde bulunan ki┼činin on sekiz ya┼č─▒ndan küçük oldu─ču veya medenî haklar─▒ kullanma ehliyetine sahip bulunmad─▒─č─▒ durumlarda,

c) Müracaat formundaki bilgilerin eksik veya yanl─▒┼č olmas─▒ ve müracaat için gerekli belgelerin eksik veya sahte oldu─čunun anla┼č─▒ld─▒─č─▒ hallerde, ar┼čivde ara┼čt─▒rma ve inceleme talepleri reddolunabilir.

Taahhütname

Madde 6- Ara┼čt─▒rmac─▒lara, ar┼čivdeki çal─▒┼čmalar─▒nda uymak zorunda bulunduklar─▒ ┼čartlar ve yükümlülükler bildirilir ve kendilerine bu yükümlülüklere uyacaklar─▒n─▒ belirten bir taahhütname imzalat─▒l─▒r.

Ara┼čt─▒rma ve ─░ncelemelerde Uyulacak Esaslar

Madde 7- Ara┼čt─▒rma ve incelemelerde a┼ča─č─▒daki esaslar uygulan─▒r:

a) Tasnifi tamamlanmam─▒┼č ar┼čiv malzemesi veya yararlan─▒lamayacak derecede hasara u─čram─▒┼č belgeler incelemeye verilmez. Ancak, bu malzeme ve belgelerin, bir devlet hizmetinin görülmesinde veya bir hakk─▒n korunmas─▒nda ve ispat─▒nda delil olarak kullan─▒laca─č─▒n─▒n anla┼č─▒lmas─▒ halinde, görevli personelin nezaretinde incelemeye verilebilir.

b) Kataloglarda kay─▒tl─▒ bulunsa dahi, onar─▒ma al─▒nm─▒┼č ar┼čiv malzemesi bu i┼člemler bitene kadar ara┼čt─▒rmac─▒lara verilemez.

c) Ara┼čt─▒rma ve inceleme, ilke olarak ar┼čiv malzemesinin fotokopisi üzerinden yap─▒l─▒r. Bununla birlikte, fotokopi sa─članamamas─▒ halinde ara┼čt─▒rma ve inceleme evra─č─▒n asl─▒ üzerinden de yap─▒labilir.

d) Ara┼čt─▒rmac─▒lar, ancak kendi konular─▒ ile ilgili ar┼čiv malzemesi üzerinde ara┼čt─▒rma ve inceleme yapabilirler. Bu çal─▒┼čmalar s─▒ras─▒nda, ilgili konulara ait ar┼čiv malzemesinin tamam─▒n─▒ kendi adlar─▒na ay─▒rtt─▒ramazlar.

e) Ar┼čiv malzemesi talepleri, ara┼čt─▒rmac─▒ yo─čunlu─ču dikkate al─▒narak makul ölçüler içinde tarih ve saatine göre s─▒raya konularak kar┼č─▒lan─▒r ve istenen belgelerin hangi gün ve saatte verilebilece─či ara┼čt─▒rmac─▒ya bildirilir.

f) Ara┼čt─▒rmac─▒lar─▒n bir i┼č günü içerisindeki belge talepleri, günlük talep yo─čunlu─ču ve i┼č gücüne göre idarece s─▒n─▒rland─▒r─▒labilir. Bu s─▒n─▒rland─▒rma, dosya envanter sistemiyle tasnif edilmi┼č fonlardan 2 dosya, analitik usulle tasnif edilmi┼č fonlardan 25 belge ve defter fonlar─▒ndan 5 defterin alt─▒nda olamaz.

g) Ara┼čt─▒rmac─▒lar, kendilerine teslim edilen belgelerin tamam─▒n─▒ iade etmeden yenilerini talep edemezler. Ancak, al─▒nm─▒┼č olan belgelerle ili┼čkisi bulunan ve birlikte incelenmesi gereken di─čer bir k─▒s─▒m belgelerin talep edilebilmesi için, ilk al─▒nanlardan ayn─▒ say─▒da belgenin iade edilmesi ve yeniden s─▒raya girilmesi gerekir.

h) Ara┼čt─▒rmac─▒lar belgeleri sayarak teslim al─▒rlar ve ayn─▒ ┼čekilde teslim ederler. Kendilerine teslim edilen belgenin kaybolmas─▒ halinde sorumluluk ara┼čt─▒rmac─▒ya aittir.

─▒) Ara┼čt─▒rmac─▒, kendisine teslim edilen ar┼čiv malzemesini ba┼čka bir ara┼čt─▒rmac─▒ya veremez, belge üzerinden kopya ç─▒karamaz ve foto─čraf çekemez.

i) Ara┼čt─▒rmac─▒, kendisine teslim edilen ar┼čiv malzemesini her türlü tahribat ve tahrifattan korumak zorundad─▒r.

j) Ara┼čt─▒rma ve incelemelerde sadece kur┼čun kalem ve silgi kullan─▒l─▒r. Ancak portatif yaz─▒ makinas─▒ ve bilgisayar ar┼čiv yönetiminin uygun görece─či mahallerde kullan─▒labilir.

k) Ara┼čt─▒rma mahalline çanta, foto─čraf makinas─▒, dijital kamera, taray─▒c─▒, cep telefonu, palto, dolma kalem, tükenmez ve renkli tükenmez kalem ve benzeri e┼čyalarla girilemez.

l) Ar┼čiv malzemesi, hiçbir ┼čekilde ara┼čt─▒rmac─▒lara tahsis edilen mahalden d─▒┼čar─▒ya ç─▒kar─▒lamaz.

m) Ara┼čt─▒rmac─▒lara tahsis edilen mahalle, görevlilerden ve ara┼čt─▒rmac─▒lardan ba┼čkas─▒ giremez.

n) Çal─▒┼čmalar─▒na bir haftadan fazla ara verecek ara┼čt─▒rmac─▒, elindeki belgeleri, ar┼čiv depolar─▒ndaki asli yerlerine konulmak üzere iade etmek zorundad─▒r.

o) Ara┼čt─▒rma talepleri incelendi─činde, talep edilen belgelerin bir fon olu┼čturmaya yetecek miktarda olmas─▒ durumunda ara┼čt─▒rmac─▒, bu belgelerin üçte birini fotokopi veya dijital olarak alabilir. Kalan k─▒sm─▒n─▒, Türk K─▒z─▒lay─▒ Ar┼čivi’nde inceleyebilir. Bu kural zamanla s─▒n─▒rl─▒ de─čildir.

Yukar─▒daki ┼čartlardan birinin ihlali halinde ara┼čt─▒rma durdurulur ve ara┼čt─▒rmac─▒ hakk─▒nda mevzuat uyar─▒nca gerekli i┼člem yap─▒l─▒r.

Ara┼čt─▒rmac─▒lar─▒n Mükellefiyeti

Madde 8- Türk veya yabanc─▒ uyruklu ara┼čt─▒rmac─▒lar, yapt─▒klar─▒ çal─▒┼čmalar neticesinde haz─▒rlad─▒klar─▒ ve yay─▒mlad─▒klar─▒ eserlerden Türkiye K─▒z─▒lay Derne─či Genel Müdürlü─čü Ar┼čiv Birimi’ne birer nüsha vermek zorundad─▒rlar.

Belge Kopyas─▒ Verilmesi

Madde 9- Ara┼čt─▒rma ve inceleme yapan Türk veya yabanc─▒ uyruklu ki┼čilere ara┼čt─▒rma ve incelemeye aç─▒lan belgelerin fotokopi ┼čeklindeki kopyalar─▒ belirlenen ücret kar┼č─▒l─▒─č─▒nda verilir veya gönderilir.
Bu ┼čekilde edinilen kopyalar hiçbir ┼čekilde ço─čalt─▒l─▒p ticarî amaçla sat─▒lamaz.
Ancak, bir fonun, bir dosyan─▒n veya bir defterin tamam─▒n─▒n kopyas─▒n─▒n verilip verilmeyece─či konusunda izin verme yetkisi ilgili ar┼čiv idaresine aittir.

Bu i├žerik 1927 defa okunmu┼čtur...